ALGEMENE VOORWAARDEN DIMEDICO INTERNATIONAL B.V. d.d. 19 juli 2018. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24276753 

1. Definities 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven worden in deze algemene voorwaarden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 

Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Dimedico International B.V, gevestigd te (3225 LE) Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24276753. 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Dimedico B.V. 

2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten opdrachtnemer verricht, inclusief vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, wordt de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

3. De opdrachtgever die eenmaal onder onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan ten aanzien van later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 

4. Ingeval opdrachtnemer wijzigingen aanbrengt op deze algemene voorwaarden gelden deze jegens de opdrachtgever vanaf één maand na de schriftelijke mededeling ervan, tenzij de opdrachtgever binnen veertien dagen na deze mededeling bezwaar maakt. Door de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen zijn geldig indien en voor zover deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen. In dat geval wordt zoveel mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling gehandhaafd. 

3. Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen zijn niet wederzijds bindend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd en zijn, tenzij anders schriftelijk aangegeven, geldig voor 30 dagen. 

2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten zijn pas bindend voor opdrachtnemer indien zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. 

3. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever binnen 7 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging kenbaar heeft gemaakt 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders schriftelijk bevestigt. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten 

4. Medewerking opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is gehouden tijdig en in gewenste vorm zorg te dragen voor de condities en aanwezigheid van gegevens, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de overeenkomst kan opschorten of ontbinden, zonder dat zij daarmee een schadevergoeding is verschuldigd. 

2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd 

3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde producten, behoudens het bepaalde in artikel 16, aan deze geretourneerd. 

5. Uitvoering overeenkomst 

1. Opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

2. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

3. De werking van artikel 7:404 BW alsmede artikel 7: 407 lid 2 BW worden uitgesloten. 

6. Plaats en moment van levering 

1. Opdrachtnemer is gerechtigd in gedeelten te leveren, in welk geval de leveringen geacht zijn te worden gedaan ingevolge verschillende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van dienovereenkomstige toepassing zijn. 

2. De door opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op en is mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever enig recht of schadevergoeding of anderszins kan doen gelden. 

3. De levertijd gaat in op het moment van schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer. Ingeval voor de uitvoering van de opdracht materialen of gegevens van de opdrachtgever zijn vereist gaat de levertijd eerst in na ontvangst van deze materialen of gegevens door opdrachtnemer. Ingeval de opdrachtgever een betaling uit de onderhavige of een andere overeenkomst is verschuldigd vangt de levertijd aan na ontvangst van deze betaling door Dimedico International B.V. 

4. Vertraging in de levering –door welke oorzaak dan ook- geeft de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, het opschorten van de betaling of enig andere verplichting van de opdrachtgever ten aanzien van onderhavige of enig andere overeenkomst met opdrachtnemer, met uitzondering van het gestelde in lid 2 van dit artikel. 

6. Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet voldoet, is opdrachtnemer niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en is zij gerechtigd om de overeenkomst(-en) voorzover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij, te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden. 

7. Goederen, ook die waarvan bij bestelling afname en levering bij gedeelte is overeengekomen, moeten tenzij anders bepaald binnen veertien dagen na de datum van de eerste aflevering geheel zijn afgenomen. Ingeval van overschrijding van deze termijnen is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog onuitgevoerd, te annuleren, of ingeval in gedeelten moest worden afgenomen de gehele levering of het restant ineens of in hoeveelheden te effectueren, zonder dat voor de wederpartij een recht op schadevergoeding of anderszins ontstaat. 

8. Goederen die om welke reden dan ook door opdrachtnemer in opslag worden genomen zijn en blijven voor risico van de wederpartij. Voor de opslag is de wederpartij een vergoeding verschuldigd ad.€ 50,– per vierkante meter (met een minimum van 1 meter) per maand of deel van de maand. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de producten, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen. Goederen worden geacht in opslag te zijn genomen zodra zij gereed zijn voor levering af fabriek. 

9. Indien na aanvang van het fabrieksproces blijkt dat opdrachtnemer niet de conform met monster, de tekening of het model bedoelde fabricagemethode redelijkerwijs kan vervaardigen tegen de overeengekomen prijs, treden partijen in overleg over aanpassing van de opdracht, en/of de prijs, en/of de levertijd. Indien partijen redelijkerwijs niet in overeenstemming kunnen komen kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen De wederpartij vergoedt in dat geval de door opdrachtnemer gemaakte kosten –waaronder materiaal-, arbeids- en productiekosten. Opdrachtnemer levert daarop de reeds gemaakte producten, monsters, halffabricaten en materialen, voor zover betaald door de opdrachtgever. 

7. Reclames 

1. De wederpartij zal de zaken onmiddellijk na levering tellen en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben. 

2. Reclames over de hoeveelheid van de geleverde producten moeten binnen 24 uur na levering in bezit zijn bij opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de hoeveelheid op de vrachtbrief, pakbon, afleverbon of dergelijk document geacht wordt de opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd. 

3. Reclames omtrent eventuele onjuiste uitvoering van de overeenkomst, of de kwaliteit van de afgeleverde producten dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk door opdrachtnemer te zijn ontvangen. 

4. Gebreken op het gebied van de deugdelijkheid van de producten dienen schriftelijk binnen 48 uur na eerste constatering van het gebrek door opdrachtnemer ontvangen zijn. 

5. Klachten omtrent de factuur dienen binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk door opdrachtnemer te zijn ontvangen. 

6. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt de opdrachtgever geacht de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door in behandeling genomen. 

7. Zaken kunnen slechts aan opdrachtnemer retour gezonden worden, indien zij daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van de opdrachtgever. 

8. Het in indienen van klachten of reclames ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst en geeft haar geen recht op het opschorten ervan. 

8. Prijzen en Kosten 

1. Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te beëindigen. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. 

3. De gewijzigde tarieven zullen gelden vanaf de door opdrachtnemer in een schriftelijke kennisgeving te vermelden datum, doch in geen geval eerder dan een maand na verzending van de kennisgeving aan de opdrachtgever. 

4. Tenzij de wederpartij binnen veertien dagen na ontvangst van kennisgeving van een tariefaanpassing als bedoeld in het vorige lid Opdrachtnemer schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar maakt tegen de voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde tarieven te hebben aanvaard. 

9. Betaling 

1. Betaling dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. 

2. Indien de opdrachtgever met enige door hem aan opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die zij op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. 

3. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd met het intreden van het verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering, met een minimum van € 150,–. 

4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van opdrachtnemer een voorschot te verstrekken en/ of afdoende zekerheid door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins te stellen voor zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, bij gebreke waarvan zij gerechtigd is de uitvoering van de werkzaamheden en leveranties op te schorten tot op het moment waarop het voorschot is betaald, of gevraagde zekerheid is gesteld. 

10. Garantie 

1. Opdrachtnemer geeft de wederpartij uitsluitend die garanties, die zij in diens aanbieding heeft vermeld. De garantietermijn bedraagt één jaar. Door opdrachtnemer afgeleverde en/of geïnstalleerde dan wel gemonteerde zaken zijn van doorsnee handelskwaliteit met die eigenschappen en kwaliteiten als vastgelegd in de door opdrachtnemer uitgegeven documentatie, zoals die van kracht is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tenzij opdrachtnemer schriftelijk een specifieke garantie heeft toegezegd. 

2. Alle mededelingen, betreffende kwaliteit, uiterlijk, draagcomfort, enzovoorts, van onze producten zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven en schriftelijk vermeld. Een getoonde sample geldt als indicatief en verplicht opdrachtnemer nimmer een gelijke zaak te leveren. 

3. Door opdrachtnemer verleende garanties gelden behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer anders aangegeven niet: 

a. Ten aanzien van medische toepassingen van door opdrachtnemer geleverde zaken; 

b. met betrekking tot enige medische certificering; . 

c. Indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door opdrachtnemer geleverde zaken door de opdrachtgever en/of derden. 

d. In geval van beschadiging ten gevolge van feiten en/of omstandigheden welke niet de deugdelijkheid van het materiaal of de wijze van fabricage van zaken van opdrachtnemer betreffen; 

e. Indien niet alle gebruiks- of garantievoorschriften stipt zijn opgevolgd dan wel door de opdrachtgever en/of derden wijzigingen of reparaties aan door opdrachtnemer afgeleverde zaken zijn verricht. 

f. Voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven; 

g. Voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen. 

4. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak is verstrekt. 

11. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door opdrachtnemer geleverde producten, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de in deze voorwaarden geformuleerde incassokosten en rente. 

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel rechten daarop willen vestigen, of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. 

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. 

5. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming haar of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die producten mede terug te nemen. In dat geval zullen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever zijn, met inbegrip van het vervoer, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding. 

12. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer staat uitsluitend in voor gebruik van de geleverde zaken dat conform de normale verkeersopvattingen plaatsvindt. 

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat de hoogte van dit bedrag verder is beperkt tot het maximum van het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert. 

3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, door derden geleden directe of door de opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder –doch niet uitsluitend-, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is zij nimmer aansprakelijk. 

4. Indien de opdrachtgever door opdrachtnemer geleverde zaken doorverkoopt is de opdrachtgever verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheid risico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van opdrachtnemer zal de opdrachtgever een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen. 

5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade zal vervallen na ommekomst van twee jaren na het ontstaan van de schade. 

13. Overmacht 

1. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot na het einde ervan, tenzij opdrachtnemer binnen 90 dagen na het begin van de overmacht de opdrachtgever schriftelijk meedeelt de overeenkomst–voor zover zij nog niet is gestart met de uitvoering ervan- te annuleren zonder dat over en weer een recht op schadevergoeding ontstaat. De opdrachtgever kan bij overmacht -ingeval opdrachtnemer nog niet is gestart met de uitvoering van de overeenkomst- de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling ontbinden zonder dat over en weer een recht op schadevergoeding ontstaat, ingeval de overmacht de levertijd vertraagd met een periode gelijk aan de oorspronkelijke levertijd. 

14. Opzegging en ontbinding 

1. De overeenkomst kan uitsluitend tussentijds worden beëindigd door ontbinding ingeval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. De ontbinding kan slechts dan plaatsvinden na verloop van een redelijke termijn volgend op een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling die per aangetekende post is verstuurd. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. 

2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. 

3. In afwijkende van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan opdrachtnemer de overeenkomst direct en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de opdrachtgever: 

 zijn faillissement aanvraagt; 

 in staat van faillissement wordt verklaard; 

 – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, 

 zijn onderneming staakt, 

 anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen 

 zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

 buiten toedoen van opdrachtnemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 

 opdrachtnemer al wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

4. Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

5. Indien de opdrachtgever na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Hiertoe is opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 3 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 

6. Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever niet conform hetgeen gesteld is in de overige bepalingen van dit artikel, geldt een boeteclausule van 30% van het totale te geoffreerde bedrag van dat betrekking heeft op de onderhavige overeenkomst. 

15. Geheimhouding en exclusiviteit 

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, danwel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de, bij de uitvoer van de overeenkomst, verkregen informatie, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden. 

3. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, zal opdrachtgever geen zakelijke contacten mogen onderhouden (ongeacht in welke hoedanigheid) met relaties van opdrachtnemer waarmee deze bij de beëindiging van het dienstverband zakelijke contacten onderhield, waarmee onder meer specifiek wordt gedoeld op toeleveranciers en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede geen werknemers van opdrachtnemer mogen benaderen met het oogmerk hen te bewegen bij opdrachtnemer uit dienst te treden. 

16. Intellectuele eigendom 

1. Alle ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s modellen, berekeningen en beschrijvingen en dergelijke blijven eigendom van Opdrachtnemer en de opdrachtgever verbindt zich deze niet te verveelvoudigen, exploiteren of aan derden openbaar te maken, dan wel te gebruiken voor enig ander doel dan waartoe deze zijn verstrekt, zulks ongeacht of te dezer zake door de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding is voldaan. 

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

17. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam. 

Pascalweg 8
3225 LE  Hellevoetsluis

Pascalweg 8
3225 LE Hellevoetsluis
info@dimedico.nl

Wij werken op afspraak. 
Maandag t/m Vrijdag 08.30-17.00 uur.
Zaterdags wisselend geopend.  

Zomersluiting week 32 en 33 + dinsdag 20 augustus.

                                     

Tel. +31 (0)181 328 099

Call Now Button